Lịch làm việc tuần từ ngày 23/9-27/9/2019

LỊCH  CÔNG TÁC CỦA HĐND-UBND XÃ THUẬN
(Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019)
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì Tham gia Địa điểm
Thứ hai
Ngày 23/09
Sáng - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Tham gia tập huấn công tác Điều tra dân tộc năm 2019
UBND huyện Hướng Hóa - Đ/c Láo, đ/c Kim, đ/c Khoa, Đ/c Pườn, đ/c Dung
- Đ/c Lành, Đ/c Vân
- Khách sạn Khánh Phương, - Hội trường mặt trận huyện
Chiều - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Tham gia tập huấn công tác Điều tra dân tộc năm 2019
UBND huyện Hướng Hóa - Đ/c Láo, đ/c Kim, đ/c Khoa, Đ/c Pườn, đ/c Dung
- Đ/c Lành, Đ/c Vân
- Khách sạn Khánh Phương, - Hội trường mặt trận huyện
Thứ ba
Ngày 24/9
Sáng - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Tham gia tập huấn công tác Điều tra dân tộc năm 2019
- Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở năm 2019
UBND huyện Hướng Hóa - Đ/c Láo, đ/c Kim, đ/c Khoa, Đ/c Pườn, đ/c Dung
- Đ/c Lành, Đ/c Vân
- Đ/c Chỏ
- Khách sạn Khánh Phương, - Hội trường mặt trận huyện
- Khách sạn Mê Kong 2
Chiều - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Tham gia tập huấn công tác Điều tra dân tộc năm 2019
- Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở năm 2019
UBND huyện Hướng Hóa - Đ/c Láo, đ/c Kim, đ/c Khoa, Đ/c Pườn, đ/c Dung
- Đ/c Lành, Đ/c Vân
- Đ/c Chỏ
- Khách sạn Khánh Phương, - Hội trường mặt trận huyện
- Khách sạn Mê Kong 2
Thứ tư
Ngày 25/9
Sáng - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Tham gia tập huấn công tác Điều tra dân tộc năm 2019
- Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở năm 2019
UBND huyện Hướng Hóa - Đ/c Láo, đ/c Kim, đ/c Khoa, Đ/c Pườn, đ/c Dung
- Đ/c Lành, Đ/c Vân
- Đ/c Chỏ
- Khách sạn Khánh Phương, - Hội trường mặt trận huyện
- Khách sạn Mê Kong 2
Chiều - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Tham gia tập huấn công tác Điều tra dân tộc năm 2019
- Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở năm 2019
UBND huyện Hướng Hóa - Đ/c Láo, đ/c Kim, đ/c Khoa, Đ/c Pườn, đ/c Dung
- Đ/c Lành, Đ/c Vân
- Đ/c Chỏ
- Khách sạn Khánh Phương, - Hội trường mặt trận huyện
- Khách sạn Mê Kong 2
Thứ năm
Ngày 26/9
Sáng - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Tham gia tập huấn công tác Điều tra dân tộc năm 2019
- Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở năm 2019
UBND huyện Hướng Hóa - Đ/c Láo, đ/c Kim, đ/c Khoa, Đ/c Pườn, đ/c Dung
- Đ/c Lành, Đ/c Vân
- Đ/c Chỏ
- Khách sạn Khánh Phương, - Hội trường mặt trận huyện
- Khách sạn Mê Kong 2
Chiều - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Tham gia tập huấn công tác Điều tra dân tộc năm 2019
- Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở năm 2019
UBND huyện Hướng Hóa - Đ/c Láo, đ/c Kim, đ/c Khoa, Đ/c Pườn, đ/c Dung
- Đ/c Lành, Đ/c Vân
- Đ/c Chỏ
- Khách sạn Khánh Phương, - Hội trường mặt trận huyện
- Khách sạn Mê Kong 2
Thứ sáu
Ngày 27/9
Sáng - Dự Hội nghị tổng kết công tác điều tra dân số nhà ở
- Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở năm 2019
UBND huyện Hướng Hóa - Đ/c Dỏ, đ/c Vân
- Đ/c Láo, đ/c Kim, đ/c Khoa, Đ/c Pườn, đ/c Dung
- Đ/c Chỏ
- Hội trường UBND huyện
- Khách sạn Khánh Phương,
- Khách sạn Mê Kong 2
  Chiều - Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
- Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở năm 2019
UBND huyện Hướng Hóa - Đ/c Dỏ, đ/c Vân
- Đ/c Láo, đ/c Kim, đ/c Khoa, Đ/c Pườn, đ/c Dung
- Đ/c Chỏ
- Khách sạn Khánh Phương,
- Khách sạn Mê Kong 2